Változásbejelentés

1. Felhasználó személyében bekövetkezett változások

A felhasználó, díjfizető személyében bekövetkezett változást a régi és az új felhasználó írásban- az Üzletszabályzat mellékletét képező nyomtatványon- köteles a változástól számított 15 napon belül Ügyfélszolgálatunkon bejelenteni. A nyomtatványt mindkét fél köteles aláírni. A tulajdonosváltozás igazolására alkalmas okiratot kötelesek részünkre bemutatni, melyről engedélyükkel másolat készül. A bejelentésnek tartalmaznia kell a felhasználók, díjfizetők azonosításához szükséges adatokat, az ingatlan pontos megjelölését és a változás időpontját. Célszerű az egyidejű megjelenés, mert csak a már mindkét fél által aláírt nyomtatvány kerül rögzítésre. Amennyiben a melegvizet a Közmű szolgáltatja, az elszámoláshoz szükséges záró óraállást szíveskedjenek megadni.

A bejelentés elmulasztásából bekövetkezett következményekért a régi és az új felhasználó, díjfizető az ingatlan tulajdonosával egyetemlegesen felel.

A régi felhasználónak, díjfizetőnek készül egy végszámla, mely tartalmazza a változás napjáig még Őt illető hő- illetve melegvíz elszámolást. Az új felhasználónak, díjfizetőnek pedig a bejelentett időszaktól indul a számlázás. A végszámla és az induló számla kibocsátására a bejelentést követő hónapban kerül sor.

Névváltozás esetén a számlázás folyamatos marad, csak a számlafizető neve változik. Haláleset miatt történő módosításkor a Halotti Anyakönyvi Kivonat, házasságkötés, illetve válás esetén a Házassági Anyakönyvi Kivonat bemutatása szükséges. Ebben az esetben is a bejelentést követő hónapban küldjük az új névre szóló számlát.

2. Levelezési cím változás

A módosítást a mindenkori számlatulajdonos kezdeményezheti személyesen az Ügyfélszolgálati Irodában, vagy lehetőség szerint faxon (45/410-789), illetve e-mailben (kisvarda.kozmu@kisvardaikozmu.hu). Az új címre történő számla kibocsátása a következő havi számlázáskor érvényesül.

3. Fizetési mód változás

A fizetés módjának megváltoztatására a felhasználónak, díjfizetőnek bármikor lehetősége van.

A csekkes befizetésről banki csoportos megbízásra való áttérésnél ügyfeleinknek a számlavezető bankjánál megbízási szerződést kell kötnie. Az ehhez szükséges adatok egyrészt:
Azonosító: A23413393
Ügyfélazonosító: a számlaszám első 3 számjegye, utána a számlán szereplő fogyasztóazonosító 4 számjegyre kiegészítve, pl. 1170001

A számlavezető bank váltásakor szintén új megbízást kell kötnie leendő bankjával.

A csoportos beszedésről csekkes fizetésre való áttérésnél törlésre kerül a banki megbízási szerződés.

Mindhárom esetben tanácsoljuk, hogy Ügyfélszolgálatunkon is jelezzék a változás tényét.